Jazyková animace v rámci projektu Němčina nekouše Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem (video)

. Publikováno v Školní akce

Na pozvání školy nás v pátek 22.11.2019 navštívila jazyková animátorka paní Mgr.Simona Pöder Innerhofer, Ph.D., žijící ve Vídni, a mimo jiné, vyučující na Masarykově univerzitě v Brně. V průběhu celého vyučování se postupně věnovala žákům 7.- 9. ročníků.

   

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni.

Jedním z cílů česko-německé jazykové animace bylo vzbudit zájem o kulturu a jazyk naší sousední země. Paní Pöder začlenila do programu informace o reáliích Rakouska a dalších německy mluvících zemích. Objevily se informace týkající se rozdílů ve způsobu zdravení v jednotlivých oblastech, názvy jídel typických pro dané země, módní slova a nářečí. Žáci procvičovali hravou metodou nová slovíčka i skládání vět.

Prostřednictvím motivačních jazykových aktivit se podporuje proces učení, žáci si utvoří jasnější představu o tom, co mají jednotlivé země společné a v čem se naopak odlišují, a zároveň se učí pracovat s vlastními pocity, názory a postoji. Mohou překonat obavy z používání cizího jazyka či obavy ze setkání s mluvčími sousedního jazyka a korigovat tak mylné či stereotypní představy. Tímto způsobem se nejen rozšiřuje aktivní slovní zásoba, ale také se posiluje motivace účastníků k poznávání odlišnosti.

Mgr. Jana Pupíková