Záškoláctví

. Publikováno v Metodik prevence.

Záškoláctví a nadměrná absence představují závažný problém ve výchovně - vzdělávacím procesu žáka. Ze zákona je zákonný zástupce povinen zajistit řádnou docházku žáka do školy.

V případě neomluvené či nadměrné absence má škola povinnost věc řešit a to i společně s dalšími orgány jako je OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) či Policie ČR.

Pro zákonného zástupce je důležité:

1)Omlouvání počáteční nepřítomnosti žáka se musí uskutečnit ze zákona i dle školního řádu do 3 dnů školního vyučování od počátku nepřítomnosti. Omlouvání se děje písemně skrze elektronickou žákovskou knížku, telefonicky popř. jinou prokazatelnou formou po domluvě s třídním učitelem. Je také uveden důvod omlouvání žáka.

2)Po ukončení absence je zákonný zástupce povinen doručit omluvenku do 3 dnů školního vyučování i s jasným uvedením data ukončení absence a důvodu nepřítomnosti.

3)Nedodržení těchto pravidel může vést k neomluvení absence.

4)Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, do 3 dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy.

Třídní učitel zodpovídá za následující:

1)Kontrola absence a omlouvání žáka včetně případného včasného zjištění neomluvené absence.

2)Předání informace o neomluvené absenci i o případném podezření na skryté záškoláctví metodikovi prevence a vedení školy.

Při výskytu neomluvených hodin či podezření na skryté záškoláctví se postupuje následně:

1) Do součtu 10 neomluvených hodin řeší neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem dítěte třídní učitel a informuje zákonného zástupce i metodika prevence. Podobně postupuje třídní učitel i v případě podezření na skryté záškoláctví. Zasílá zákonnému zastupci upozornění o absenci. 

2) V případě více jak deseti neomluvených hodin vyhodnotí situaci školní poradenské pracoviště a zasílá písemné upozornění o dalším postupu zákonným zákonným zástupcům. Upozornění zasílá i při nadměrném množství omluvených hodin a podezření na skryté záškoláctví. 

3) Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci směrem k orgánům sociálně právní ochraně dětí (OSPOD).

4)V případě opakovaného záškoláctví škola podává hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR.

 

Poznámka 1:

Skryté záškoláctví – záškoláctví kryté rodičem projevující se často nadměrnou absencí. Omlouvání rodičem se děje z různých, často pochybných důvodů. Podezření na skryté záškoláctví může být po poradě školního poradenského pracoviště oznámeno na OSPOD. Absence z důvodu nemoci je možno ověřit u lékaře.

Poznámka 2:

Zajistit řádnou docházku do školy je povinnost zákonného zástupce a je právně vymahatelná. (Zk. 561, §22)

Poznámka 3:

Udělení kázeňského opatření z důvodu neomluvené absence - čas neomluvené absence se sčítá, kázeňské opatření se uděluje podle počtu zameškaných hodin podle individuálního posouzení v závislosti na okolnostech:

- do 6 hodin neomluvené absence až důtka ředitele školy

- do 12 hodin neomluvené absence až 2. stupeň z chování

- nad 12 hodin neomluvené absence až 3. stupeň z chování